Regulamin korzystania z serwisu Utilitia.pl oraz usługi Utilitia

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu utilitia.pl oraz usługi Utilitia (zwanej również validator.utilitia.pl), w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników utilitia.pl, usługi utilitia oraz warunki korzystania z usług świadczonych na odległość, oferowanych przez utilitia.pl.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „Administratorze”, należy przez to rozumieć - Utilitia spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14 (30-015), działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000032109, posiadającą numer statystyczny REGON 120838380, posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP 5130177917 - właściciela serwisu utilitia.pl oraz operatora usługi Utilitia.
  2. „Użytkowniku” – osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług elektronicznych oferowanych przez Administratora w ramach serwisu utilitia.pl (e-usług).
  3. „Usługach bezpłatnych” – udostępnione nieodpłatnie możliwości usługi Utilitia, artykuły, aktualności, wydarzenia, blogi, posty, materiały wideo, logotypy, zdjęcia oraz komentarze publikowane na utilitia.pl.
  4. „Usługach płatnych” – artykuły sponsorowane, korzystanie z usługi Utilitia – warianty Standard, Silver, Gold oraz Opcje, skorzystanie z oferty zależnej od wersji abonamentowej, reklamę na stronach portalu utilitia.pl.
  5. „Koncie” – istniejący w bazie danych utilitia.pl lub usługi Utilitia wpis, potwierdzający fakt zarejestrowania Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do e-usług po podaniu loginu i hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta oraz danych w Profilu.
  6. „Profilu” – miejsce w usłudze Utilitia, gdzie umieszczone są informacje o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe znane tylko Administratorowi, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, archiwalne raporty i analizy użytkownika.
  7. „e-usługach” – usługi świadczone w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (usługa na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  8. Wpisach – materiałach tekstowych, graficznych lub multimedialnych zamieszczanych na stronie utilitia.pl.
 3. Poprzez rejestrację Konta lub korzystanie z darmowej, nie wymagającej rejestracji funkcjonalności usługi Utilitia Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zapisy Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W razie cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta poprzez powiadomienie Administratora o cofnięciu zgody lub samodzielne usunięcie konta, a także nie korzystania z funkcjonalności, które nie wymagają rejestracji.
 5. Portal utilitia.pl wraz z usługą Utilitia jest innowacyjnym narzędziem umożliwiającym swoim użytkownikom kontrolę stron oraz całych serwisów internetowych pod kątem ich dostępności dla jak największej grupy odbiorców.
 6. Strona internetowa utilitia.pl zawiera informacje dotyczące szeroko pojętej dostępności stron internetowych w Polsce i na świecie, pochodzące z wielu źródeł. Głównym źródłem są materiały stworzone przez World Wide Web Consortium (W3C). Część informacji stanowią skróty wiadomości prasowych lub z portali internetowych i są one redagowane przez zespół utilitia.pl.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie e-usług

 1. Korzystanie z e-usług w ramach utilitia.pl wymaga założenia Konta, co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie w nim danych obowiązkowych, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację Konta, lub skorzystanie z funkcjonalności bezpłatnej, która nie wymaga rejestracji.
 2. Umowa o świadczenie e-usług zostaje zawarta z chwilą wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z § 4 poniżej.
 3. E-usługi w pełnym zakresie świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się do Konta.
 4. Umowa o usługi bezpłatne zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Umowa o usługi płatne zostaje zawarta na czas określony, zgodny z cennikiem portalu i usługi Utilitia.
 6. Rodzaj usług bezpłatnych określa Regulamin.
 7. Rodzaj usług płatnych określa Cennik.
 8. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 3 Rozwiązanie umowy o świadczenie e-usług

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie e-usług bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 2. Administrator rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi lub samodzielne usunięcie konta.
 4. Konto zostaje usunięte po upływie okresu wypowiedzenia umowy wynoszącego 72 godziny. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika, konto zostaje usunięte natychmiastowo.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla utilitia.pl.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji e-usług, narzędzi oraz sposobu działania utilitia.pl wraz z usługą Utilitia, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do utilitia.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

§ 4 Rejestracja konta

 1. Rejestracja Konta polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza dostępnego pod następującym adresem: http://validator.utilitia.pl/signup.
 2. Wymagane jest podanie adresu e-mail oraz hasła. W przyszłości Administrator może wprowadzić kolejne, wymagane pola, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni i będą musieli w terminie, określonym przez Administratora uzupełnić te pola odpowiednimi danymi. Brak uzupełnienia danych obowiązkowych spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.
 3. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowych danych,
  2. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  3. skasować Konto Użytkownika.
 5. W razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających je.
 6. Nie jest dozwolone udostępnianie swojego Konta innym podmiotom, a także korzystanie z Kont należących do innych podmiotów.

§ 5 Korzystanie z e-usług

 1. E-usługi oparte na testach bezpłatnych i świadczone Użytkownikom nieodpłatnie obejmują:
  1. Analizę jednej strony internetowej z wykorzystaniem określonych przez administratora modułów testujących,
  2. Po rejestracji konta, możliwość analizy określonej przez Administratora ilości podstron z wykorzystaniem określonych przez Administratora modułów testujących,
  3. Przeglądanie raportu z analizy i raportów archiwalnych,
  4. W przypadku zarejestrowanych kont możliwość powiadomienia o zakończonej analizie za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Zakres świadczonych e-usług może ulec zmianie.
 3. Przeglądanie raportu z analizy i raportów archiwalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt c będzie dostępne przez okres 3 lat.
 4. E-usługi oparte o płatne analizy stanowią rozszerzenie e-usług, a wyceniane są według cennika dostępnego pod następującym adresem: http://www.utilitia.pl/oferta/cennik-utilitii/, a ich nabycie możliwe jest poprzez wykupienie abonamentu lub pojedynczo.
 5. Abonament dostępny jest w wersji Standard, Silver, Gold oraz Partnera portalu.
 6. Wszelkie płatności związane z wykupieniem e-usług dokonywane są poprzez polecenie przelewu na rachunek bankowy operatora serwisu utilitia.pl nr 18 2130 0004 2001 0472 6006 0001.
 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu utilitia.pl oraz usługi Utilitia. W razie stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu lub usługi mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 8. Mechanizmy usługi Utilitia nie mogą być wykorzystywane do promowania stron zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, oraz inne, niezgodne z polskim prawem i dobrymi obyczajami.
 9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie utilitia.pl lub usługi Utilitia oraz od korzystania z e-usług serwisu oraz usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 10. Nie jest dozwolone zamieszczanie w portalu utilitia.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora w trybie natychmiastowym. Na właściwie udokumentowane żądanie utilitia.pl może udostępnić dane autora wpisu naruszającego prawo lub zagrażającego prawom pokrzywdzonego wpisem organom ścigania.
 11. Użytkownik zamieszczający materiały w formie wypowiedzi, komentarzy zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z utilitia.pl bez podania przyczyny) tych treści.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść „artykułów sponsorowanych” oraz reklam na stronach utilitia.pl. Zastrzega sobie również prawo do usuwania Wpisów bez podania przyczyny oraz informuje, że opinie wyrażane przez Użytkowników nie muszą pokrywać się z poglądami Administratora.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich informacji, co do których nabierze podejrzeń, że naruszają one prawo.
 14. Utilitia.pl stara się zapewnić aktualne i rzetelne informacje, jednak nie bierze odpowiedzialności za informacje będące przeglądem prasy, które na końcu zredagowanej informacji podane źródło pochodzenia).
 15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub dodania dowolnej funkcji lub właściwości utilitia.pl lub usługi Utilitia.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za interpretacje oraz treści rozpowszechniane przez użytkowników utilitia.pl oraz w szczególności za działania użytkowników naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.
 17. Wykorzystywanie treści utilitia.pl do celów innych niż własne, w szczególności do celów komercyjnych, możliwe będzie jedynie pod warunkiem zgody Administratora. Korzystanie z materiałów opublikowanych w utilitia.pl w celach innym niż na użytek własny (w szczególności kopiowanie, powielanie, publikowanie w całości lub w części) regulują ogólne zasady prawa autorskiego.
 18. Wszelkie znaki firmowe, towarowe, handlowe, które występują na stronach utilitia.pl lub usługi podlegają ochronie prawnej.
 19. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przeprowadzane przez usługę Utilitia testy były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której testy zaprezentują wynik inny, niż w rzeczywistości. W opisanej sytuacji Użytkownik, który zauważy nieprawidłowość w funkcjonowaniu usługi, powinien powiadomić Administratora o zaistniałym fakcie, Administrator dołoży wszelkich starań aby naprawić zaistniałą sytuację, jednakże nie jest do tego zobowiązany.

§ 6 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. W trakcie korzystania przez użytkownika z usługi Utilitia i serwisu utilitia.pl, automatycznie gromadzone są następujące dane:
  1. Adres IP użytkownika
  2. Rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Dane te są gromadzone tylko i wyłącznie na użytek statystyczny i przekazane mogą być tylko i wyłącznie organom do tego upoważnionym w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez użytkownika.
 3. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Hasła przechowywane są z wykorzystanie funkcji skrótu SHA2 wraz z domieszką tzw. Soli (Salt).
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej – w takim przypadku, usunięcie danych niezbędnych do realizacji e-usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
 6. Polityka prywatności opublikowana na stronie: http://utilitia.pl/polityka-prywatnosci, stanowi element umowy o świadczenie e-usług na portalu utilitia.pl.
 7. Użytkownik serwisu utilitia.pl upoważnia operatora serwisu utilitia.pl oraz usługi Utilitia do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Niektóre obszary serwisu utilitia.pl lub usługi Utilitia mogą wykorzystywać cookies, tj. niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 9. Polityka prywatności może ulec zmianie, w takim przypadku zostanie umieszczona w tym samym miejscu, co obecny dokument tj. http://www.utilitia.pl/terms.
 10. Przetwarzającym i gromadzącym dane użytkowników jest administrator, tj. Utilitia spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14 (30-015), działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000032109, posiadająca numer statystyczny REGON 120838380, posługująca się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP 5130177917 - właściciel serwisu utilitia.pl oraz operator usługi Utilitia.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Wpisów, które spełniają powyższe warunki. W razie zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
 2. W momencie wprowadzenia treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 5 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie, w tym:
  1. publikowanie Wpisów na stronach utilitia.pl,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową,
  3. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera,
  6. publikacja w sieci Internet.
 3. Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na utilitia.pl w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i okres 5 następnych lat.

§ 8 Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie;
  2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • zmiany w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności w postaci zmian jej profilu,
   • zmian w zakresie świadczonych usług w tym wprowadzania nowych usług,
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Administratora
   • zmiany w zakresie sposobów płatności,
   • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu utilitia.pl.
 2. Każdy użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian regulaminu poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu utilitia.pl informacji o zmianie Regulaminu, widocznej przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, po upływie których Regulamin wchodzi w życie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 4.
 3. Użytkownik serwisu utilitia.pl zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do danego Użytkownika wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu we wskazany wyżej sposób
 5. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji w serwisie utilitia.pl przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złoży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu przez przesłanie Utilitia Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@utilitia.pl żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w serwisie utilitia.pl.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki, w szczególności w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w § 8 ust. 3.
 7. Użytkownik ponosi ryzyko nie otrzymania powiadomienia określonego w § 8 ust. 3. z przyczyn niezależnych od Administratora.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka